REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Sklep internetowy działający pod adresem Magazynowa 11 85-790 Bydgoszcz prowadzony jest przez Geobud Serwis Artur Grzywiński ., NIP: 9671135186, REGON: 38066647000000, e-mail: Artur@geobudserwis.pl nr telefonu: 796774436 2. Słownik pojęć:
1) Sprzedawca – Geobud Serwis
2) Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny w domenie: www.geobudserwis.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary, w tym za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia. Informacje dot. Towarów, w tym ich cena, warunki dostawy, czas realizacji Zamówienia, ewentualne warunki gwarancji, umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
3) Klient – każdy podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub podmiot nieposiadający statusu konsumenta).
4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5) Regulamin – niniejszy regulamin.
6) Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
7) Zamówienie – oświadczenie Klienta obejmujące wolę nabycia Towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje na skutek potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę (potwierdzone Zamówienie). Do korzystania ze Sklepu, w tym złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru, konieczna jest akceptacja Regulaminu.
3. Warunki sprzedaży Towarów, w tym ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Towarów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu i sieci Internet na terenie Polski. W przypadku sprzedaży poza terytorium Polski warunki sprzedaży ustalane są z Klientem indywidualnie.
2. Sprzedający dołoży należytej staranności, aby Towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego (Dostępność Towaru).
3. Zamówienia od Klientów mogą być składane Sprzedawcy w następujący sposób:
1) przez stronę www.geobudserwis.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2) na adres poczty elektronicznej: Artur@geobudserwis.pl
3) telefonicznie, pod następującymi numerami telefonów 796774436 w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9 do 16.
W przypadku, gdy Zamówienie nie obejmuje wszystkich informacji wymaganych przez Sprzedawcę, Sprzedawca – przez potwierdzeniem Zamówienia lub odmową jego potwierdzenia – może zwrócić się do Klienta celem uzupełnienia brakujących informacji.
4. Przesłanki przyjęcia Zamówienia do realizacji (potwierdzenia Zamówienia):
1) Dostępność Towaru;
2) w przypadku złożenia Zamówienia przez stronę www.geobudserwis.pl.za pomocą funkcji dodania Towaru do koszyka oraz następnie poprzez przycisk “Realizuj Zamówienie” – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego;
3) w przypadku złożenia Zamówienia e-mailowego na adres: Artur@geobudserwis.pl lub telefonicznego – złożenie Zamówienia zawierającego co najmniej poniżej wymienione dane:
a) nazwę Towaru lub Towarów z ich kodami i dokładnym oznaczeniem oraz wybraną wielkością opakowania,
b) ilość zamawianych Towarów,
c) pełne dane teleadresowe do wysyłki – tzn. oznaczenie adresata (imię i nazwisko lub nazwa Klienta), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto),
d) telefon kontaktowy (dla kuriera i do weryfikacji złożonego zamówienia)
e) informację o formie płatności – za pobraniem lub przelewem.
5. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania w całości lub częściowo, w szczególności z uwagi na brak Dostępności Towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany w tym o przyczynie braku możliwości jego zrealizowania. W takim przypadku, o ile będzie to możliwe, Sprzedawca w pierwszej kolejności zaproponuje w miejsce Towaru, w odniesieniu do którego nie nastąpiło potwierdzenie Zamówienia, Towar o tożsamych lub zbliżonych parametrach. O ile będzie to konieczne, Sprzedawca może w takim przypadku zaproponować Klientowi inny termin realizacji Zamówienia niż wynikający z Regulaminu, w szczególności uwzględniający czas oczekiwania na dostawę do Sprzedawcy brakującego Towaru. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na powyższe, Sprzedawca nie potwierdzi Zamówienia i – jeżeli Klient dokonał uprzednio zapłaty za Towar, w odniesieniu do którego nie nastąpiło potwierdzenie Zamówienia – niezwłocznie zwraca Klientowi na rachunek bankowy Klienta otrzymaną od Klienta zapłatę za niezrealizowane Zamówienie.
6. Sprzedawca potwierdzi Zamówienie w przypadku jego zgodności z Regulaminem, w tym ziszczenia się przesłanek przyjęcia Zamówienia do realizacji (potwierdzenia Zamówienia).

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
1. Realizacja potwierdzonego Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
2. Realizacja potwierdzonego Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy rozpoczyna się po zaksięgowaniu całości wpłaty (należność za Towar oraz koszty dostawy) za złożone Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
3. Potwierdzone Zamówienia są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 16:00).
4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja potwierdzonych Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. O objęciu danego Towaru sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą Sprzedawca informuje poprzez zamieszczenie przy opisie danego Towaru w Sklepie stosownej informacji, w tym obejmującej warunki promocji lub wyprzedaży.
5. Do każdego potwierdzonego Zamówienia załączany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu oraz dokument gwarancyjny, jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja.

IV. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY.
1. Ceny Towarów podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje na skutek potwierdzenia przez Sklep realizacji Zamówienia oraz uwzględniając pozostałe postanowienia Regulaminu, warunki sprzedaży wskazane w Sklepie dot. danego Towaru, w tym jego cena i koszt dostawy są wiążące dla Sprzedawcy i Klienta na potrzeby ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży takiego Towaru od chwili otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.

V. REKLAMACJA I GWARANCJA.

1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towarów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada z tytułu wad na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi w ciągu 6 miesięcy od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.
3. Reklamacje z tytułu wad Towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy Geobud serwis ul. Magazynowa 11/12 85-790 Bydgoszcz  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:Artur@geobudserwis.pl  Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży bądź jego kserokopię lub w przypadku Konsumenta – inny dokument, z którego wynikać będzie sprzedaż Towaru na rzecz Konsumenta.
4. W związku ze złożoną reklamacją Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz z wszelkimi częściami składowymi, z jakimi został wydany, na adres Sprzedawcy wskazany w art. I ust. 1 Regulaminu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach i decyzjach zobowiązuje się informować Klienta.
6. W przypadku sprzedaży dokonanej na rzecz Konsumenta i uznania Towaru za wadliwy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszelkie poniesione koszty, w tym w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy. W przypadku niezasadności takiej reklamacji koszty dostarczenia Towaru obciążają Konsumenta.
7. Uprawnienia Konsumenta wynikające z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają w żaden sposób ich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile gwarancja została udzielona.

VI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
4. Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy.
5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Geobud Serwis ul.Magazynowa 11/12 85-790 Bydgoszcz